Miljö

Fridlyst mossa måste flytta från Alpvägen

Järfälla ska expandera och nya villatomter planeras på Alpvägen. Men där bor det redan en rätt ovanlig typ, den gröna sköldmossan. Den kommer tvingas flytta.

Grön sköldmossa är fridlyst i Sverige och ingår i EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att Sverige åtar sig att se till att det finns områden där denna växt kan leva och frodas.

I kommunens detaljplan står det genomgående att arten i fråga är rödlistad, men det är den inte. Rödlistningen är en beteckning som inte ställer några juridiska krav på beskydd. Det skulle innebära att kommunen egentligen inte behöver ägna arten någon vidare hänsyn.

Kommunen tar dock ändå hänsyn till arten och har skickat in en ansökan om dispens till Länsstyrelsen för att utbyggnationen av Alpvägen ska godkännas.

Marija Pavlovic, Projektledare och Exploateringsingenjör på Järfälla kommun säger i ett mail till Järfälla iFokus:

– Förslaget är att arten ska flyttas till en annan liknande våtmark inom detaljplaneområdet, vilket avsevärt förbättrar chansen för mossan att klara sig. Arten kommer handplockas och placeras ut vid det nya området och kontroll kommer ske kontinuerligt under minst fem år för att säkerställa att arten överlever.

Men det finns de som är kritiska till kommunens inställning angående artförflyttningen.

– De som planerar i kommunen tror väl att man kan flytta allt. Idag förstör vi livsbetingelserna för många arter genom hur vi handlar inom skogs- och jordbruk och naturligtvis när vi exploaterar jungfrulig mark, säger Katarina Ekestubbe, Järfällas kommunekolog i ett mail till Järfälla iFokus.

Om allt går enligt kommunens planer kommer den gröna sköldmossans flytt äga rum nästa år och andra typer flytta in på Alpvägen.

Huruvida mossan verkligen överlever denna flytt –  ja, det kan endast framtiden utvisa.

Text: Love Apelman
love.apelman@jakobsbergsfolkhogskola.se
Text: Julia Videgård
julia.videgard@jakobsbergsfolkhogskola.se
Bild: Tomas Hallingbäck, ArtDatabanken

Lämna ett svar