MiljöNaturNyheter

Kommunen når inte Bällstaåns miljömål – trots förlängd tid

Bällstaån är ökänd för att vara förorenad, nedskräpad och igenvuxen. Järfälla kommun fick tidsfrist, förlängd tid till 2021 för att förbättra åns vattenkvalitet. Nu skjuts miljömålen ytterligare längre in i framtiden. 

Tidsramen för att skapa god ekologisk status i Bällstaån var redan förlängd på grund av kraftiga föroreningar och övergödning.  Målet som sattes i enlighet med EU:s vattendirektiv skulle uppnåtts i år, men förlängs nu till 2027. 


Anledningen är de orimliga kostnader som krävs, uppger Stockholm stad som tillsammans med Järfälla kommun är ansvariga för åns miljömål. 

Foto: Lina Conrad Andersson

Vattnet i ån innehåller i dag flera miljögifter, bland annat fosfor och ammoniak. En stor del av de miljöfarliga ämnena kommer från avrinningsvatten från intilliggande bilvägar och industrier. Detta tillsammans med att ån har letts om och utdikats hämmar åns biologiska mångfald.

Bälstaån inget undantag

Nationellt sett har vattendrag sämre ekologisk status än sjöar. God vattenkvalitet finns i dag endast i 36% av de vattendrag i Sverige som statusklassats av vattenförvaltningen. 

Järfälla i Fokus har försökt fått tag på en kommentar från ansvarig politiker utan resultat.

Alva Warnström Mårsén

alva.warnstrom.marsen@jakobsbergsfolkhogskola.se