GrävMiljöNyheterSamhälleSenaste

Järfälla i Fokus granskar: Giftsanering av Björkebyskolan dröjer – ingen vill betala

I flera år har Järfälla kommun känt till att marken under Björkebyskolan är förorenad. I marken finns förhöjda halter av tungmetaller flera gånger över Naturvårdsverkets riktvärden. Ändå har området inte sanerats. Skälet: Ingen vill stå för notan.

I samband med en planerad utbyggnad av Björkebyskolan i Skälby upptäcktes 2017 höga halter av tungmetaller i marken under och intill skolan. I den markundersökning som då gjordes förekom bland annat bly, koppar, arsenik och nickel. I vissa fall i halter upp till tjugo gånger över Naturvårdsverkets riktvärden.

Den 28 februari i fjol tilldelades Björkebyskolan Länsstyrelsens högsta markör för förorenad mark: riskklass 1. Föroreningar så pass allvarliga att de enligt Naturskyddsverket kan innebära “mycket stor risk för människa och miljön”.

Två år efter att tungmetallerna först upptäcktes uppförde kommunen en avspärrning av gräsytorna runt Björkebyskolan i väntan på sanering. Men någon sådan har ännu inte skett. Trots att kommunen, redan i juni 2019, hade som mål att sanering skulle påbörjas senast i april året därpå.

Under tiden har hundratals elever både hunnit börja och avsluta sin högstadieutbildning på skolan.

I samband med att skolan byggdes i slutet 60-talet användes avfallsslagg och aska från Lövsta sopförbränning som utfyllnadsmaterial. I marken finns höga halter av bland annat bly, koppar, arsenik och nickel.
Foto: Clara Nyblom Hardie.

Skälet är att ingen vill ta på sig notan. Kommunen anser att det ekonomiska ansvaret bör ligga hos staten. För i samband med handläggningen av föroreningarna, hösten 2020, uppmärksammade kommunen flygbilder som visade att så kallad lövsta-aska, som ligger bakom föroreningen, lades ut över marken i samband med bygget av skolan 1968.

Enligt miljöbalken kan kommunen endast hållas ansvarig om den miljöfarliga verksamheten har skett efter den 30 juni 1969. 

– Saneringen beräknas kosta 14 miljoner kronor, och det är en väldigt stor utgift för kommunens skattebetalare. Vi kunde se på gamla flygfoton att askan lades ut före 1969 och ville därför utreda om det går att söka statligt bidrag för saneringen, säger Lisa Schild, miljöinspektör på Järfälla kommun. 

Hon fortsätter:

– I den ansvarsutredning som håller på att tas fram har vi bedömt att askan lades ut före 1969 och att kommunen därför inte har ett ansvar i juridisk mening. Men det håller inte Länsstyrelsen med om. De menar att kommunen visst kan ha ett ansvar om den miljöfarliga verksamheten omfattade hela byggnationen av skolan. Detta skulle då innebära att föroreningarna visserligen påbörjades 1968, men sedan har pågått under hela bygget, fram till 1970,

För att kunna söka statligt bidrag för saneringen av Björkebyskolan ansökte kommunen förra året om att riskklassa området. I kommunens egen motivering till beslutet går att läsa: “Området anses ha en mycket hög känslighet då barn vistas där och risk för exponering kan anses stor trots att föroreningen ligger ca 0,2-0,5 meter under markytan”.

Stora delar av marken runt Björkebyskolan, med drygt 500 högstadieelever, har varit avspärrade sedan 2019. Foto: Clara Nyblom Hardie.

För statligt stöd krävs dessutom en genomförd ansvarsutredning. Något som måste lösas innan saneringen påbörjas, menar Sofia Frankki, som handlägger ärendet på Länsstyrelsen i Stockholm.

– Om kommunen vill betala för saneringen så kan det göras när som helst. Men om man ska få statsbidrag så måste man få bidraget först, innan saneringen görs. Kommunen har räknat med att det blir en dyr åtgärd, och har därför velat göra en ansvarsutredning, säger Sofia Frankki.

På grund av tvisterna kring ansvarsfrågan har åtgärderna för stora delar av det förorenade skolområdet i princip stått still sedan i december 2020. 

Hur ser kommunen på att Björkebyskolans mark har stått osanerad i snart fem år?

– Det är klart att det inte är bra att det har dragit ut på tiden. Avspärrningarna är inte ett permanent skydd, men så länge man inte gräver i jorden så ser inte vi att det finns någon risk för eleverna, säger Lisa Schild.

Fakta
Björkebyskolan rymmer drygt 500 elever i årskurs 7-9.
Lövsta-aska är en slaggprodukt från det numera nedlagda Lövstaverket. Askan från förbränningsverket, som avvecklades 1986, användes som fyllnadsmaterial i samband med flera byggen runt om i Järfälla under 1960-talet.

Tidslinje:

  • Föroreningar i marken under Björkebyskolan upptäcks i juni 2017. De närmsta två åren genomförs sammanlagt ytterligare fem undersökningar av marken.
  • Den 20 maj 2019 beslutar Järfällas fastighetsavdelning och miljö- och bygglovsnämnden i ett möte att grönytorna runt skolan ska hägnas in, och att “Målet är att sätta igång saneringen senast i april 2020”
  • Den 4 november 2020 upptäcker kommunen att föroreningarna troligtvis har uppkommit före 30 juni 1969, och därför inte ansvarar för att bekosta saneringen. Utredningen sätts på paus.
  • Våren 2021 riskklassas Björkebyskolan med Naturvårdsverkets högsta markör för förorenade områden: riskklass 1. “Mycket stor risk för människa och miljön”.  
  • Under 2021 sanerades delar av området i samband med att gång- och cykelvägen intill skolan breddades. Och under våren 2022 pågår mindre saneringsåtgärder i och med en utbyggnad av skolans matsal.
  • Våren 2022 har ansvarsutredningen ännu inte färdigställts, och det finns ännu ingen åtgärdsplan för sanering av skolans mark.

I en tidigare version av artikeln uppgavs en felaktig beräknad kostnad för sanering av området. Enligt kommunens fastighetsavdelning beräknas kostanden för Björkebyskolans grönytor bli14 miljoner kronor.

Adam Daver

adam.daver@jakobsbergsfolkhogskola.se